English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
צוות היזמה

עודד בושריאן   מרכז אקדמי     
ד"ר אביטל דרמון   מנהלת היזמה     
אילה ולודבסקי   מתאמת הפקות ומנהלת אתר היזמה     
אורי חרוש   מינהלן     
מוריה יזרעאלב   עורכת לשון     
רננה פרזנצ'בסקי אמיר   מרכזת אקדמית     


כתובת למשלוח דואר
היזמה למחקר ישומי בחינוך
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 
ת.ד 4040 ירושלים 91040

מזכירות היזמה
טלפון: 02-6221582
פקס: 02-6240814


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר