English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
החומרים הנגישים ב"פרסומים" עברו תהליך של שיפוט עמיתים על פי אמות מידה אקדמיות מקובלות. 

מיין לפי

שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למחקר, למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל (2017)
עורכים: עודד בושריאן
 
תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל : למידה מסוגיות נבחרות (2017)
 
אי-שוויון וחינוך : קשרים בין גידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך (2016)
עורכים: עודד בושריאן
 
חינוך בלתי פורמלי לילדים, בני נוער וצעירים בישראל: עדויות מהשדה וסיכום תהליך למידה (2016)
 
בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי (2015)
 
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך (2014)
 
חינוך לכול - ולכל אחד במערכת החינוך בישראל (2014)
 
קשרי הורים-מורים בעידן משתנה: מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם – דיווח מיום עיון ומסדנה (2014)
 
דוח ביניים: קשרי חוקרים-מקבלי החלטות - לקחים מעבודתה של ועדת המומחים לשפה ואוריינות (2014)
 
חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן (2013)
 
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות התנהגות: דוח מפעילות
 (2013)
 
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים? דוח פעילות (2013)
 
התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך בישראל (2013)
עורכים: נעמי מנדל-לוי
 
בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת בחטיבת הביניים (2012)
עורכים: איתי פולק
 
פדגוגיה בעידן המידע (2012)
עורכים: עפרה ברנדס
 
מה קורה כשאני קורא?
מחקרי בלשנות, מוח וחינוך על קריאה בכלל ובערבית בפרט
 (2012)
עורכים: אביטל דרמון, איתי פולק
 
עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה
בחינוך העל-יסודי (2012)
עורכים: חנוך גוטפרוינד, יהושע רוזנברג
 
הוראת הערבית מניין ולאן? דוח ממפגשים לימודיים (2012)
עורכים: לנדאו-טסרון, מילסון, אולשטיין, אפרתי, רון-גלבע
 
דוח מיום עיון - מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה? (2011)
עורכים: יהושע רוזנברג, רותי נויגרטן
 
מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות והשפעתם על ההוראה והלמידה (2011)
עורכים: איתי פולק, עדה פלדור
 
קשרי משפחה - מסגרת חינוך בגל הרך (גן-ג') (2011)
עורכים: זאב צ'רלס גרינבאום, דבורה פריד
 
יחסי גומלין מורה-תלמיד (2010)
עורכים: אודית ניסן
 
מי ילמד כשחסרים מורים? (2010)
עורכים: רוחמה אבן, אהד לסלוי
 
קווים מנחים לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל (2010)
עורכים: משה יוסטמן, גבי בוקובזה
 
מיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח להוראת השפה הערבית כשפת אם בישראל
מסמך בשפה הערבית (2009)
עורכים: עדה פלדור, מחמד חאמד
 
מיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח להוראת השפה הערבית כשפת אם בישראל (2009)
עורכים: עדה פלדור, מחמד חאמד
 
בין הלשון המדוברת ללשון הכתובה במצב של דיגלוסיה (2009)
עורכים: רותי נויגרטן
 
בין לשון הדיבור ללשון הכתובה - לקראת תלמיד אורייני בישראל (2009)
עורכים: ליאור בנארי, רותי נויגרטן
 
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך (2008)
עורכים: צביה ברזניץ, רעות ימין
 
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך (2008)
עורכים: פנינה ש' קליין, יעקב ב' יבלון
 
הצעה למסגרת לתכניות לימודים ולפיתוח מקצועי (2005)
עורכים: חברי הוועדה למדידה והערכה בחינוך
 


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר