English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל : למידה מסוגיות נבחרות 2017

מחברים: ניב שטראוס
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
ועדה: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
סוג: דו"ח
תיאור מורחב: 

הדוח מתאר מהלך לימודי שהוביל צוות מומחים בראשותו של פרופ' ישראל בר-יוסף והוא כולל חמישה פרקים :

1. 'מחר 98' כדוגמא לרפורמה בחינוך מדעי.

2. חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך - גופים פילנתרופיים, רשתות

    חינוך ורשויות מקומיות.

3. מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי.

4. לימוד מרפורמות בחינוך מדעי בחו"ל.

5. תובנות של משרד החינוך ושל צוות המומחים על אודות יישום של רפורמות.

 נגישים גם:  תקציר הדוח באנגלית   דפי מידע בערבית


 


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר