English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
פרטים נוספיםחדשות ואירועיםרשימת אירועים מן העבר

 •  
 • מנהל\ת היזמה למחקר יישומי בחינוך,  08/06/2017,  י"ד בסיוון תשע"ז
    פרטים נוספים
 •  
 • פרסום חדש: תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל : למידה מסוגיות נבחרות,  26/01/2017,  כ"ח בטבת תשע"ז
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא : שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל,  19/12/2016,  י"ט בכסלו תשע"ז
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא 'לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו' 1.11.2016,  01/11/2016,  ל' בתשרי תשע"ז
    פרטים נוספים
 •  
 • לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו: מפגש לימודי,  13/09/2016,  י' באלול תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו: מפגש לימודי,  23/08/2016,  י"ט באב תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן: ישיבה למוזמנים,  08/08/2016,  ד' באב תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא - אבטחת מידע ופרטיות בשימוש במאגרי מידע, כ"ב בתמוז תשע"ו, 28.7.2016,  28/07/2016,  כ"ב בתמוז תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • רב שיח - מדיניות כוללת לתחום החינוך הבלתי פורמלי 18.7.2016,  18/07/2016,  י"ב בתמוז תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן: ישיבה עם מוזמנים,  10/07/2016,  ד' בתמוז תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן: מפגש לימודי,  06/06/2016,  כ"ט באייר תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירות מדעיות בנושא חינוך מדעי בישראל ובחו"ל, ל' בניסן, תשע"ו, 8.5.2016,  08/05/2016,  ל' בניסן תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא למיפוי מאגרי מידע בתחום החינוך - ו' בניסן, תשע"ו, 14.4.2016,  13/04/2016,  ה' בניסן תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי בנושא 'מחר 98',  18/03/2016,  ח' באדר ב' תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירה מדעית בנושא 'מחר 98' – הדוח ויישומיו, 21/02/2016, י"ב באדר א' תשע"ו,  21/02/2016,  י"ב באדר תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: אי־שוויון וחינוך,  29/12/2015,  י"ז בטבת תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש-דיון בספר: "בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי",  27/10/2015,  י"ד בחשוון תשע"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: תפיסות בין לאומיות על אי-שוויון כלכלי והזדמנויות בחינוך,  08/09/2015,  כ"ד באלול תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • סדרת מפגשים בנושא חינוך בלתי פורמלי,  06/08/2015,  כ"א באב תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לעוסקים בחינוך הבלתי פורמלי ולציבור הרחב,  14/07/2015,  כ"ז בתמוז תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: אי-שוויון וחינוך,  17/06/2015,  ל' בסיוון תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירה מדעית בנושא חינוך בלתי פורמלי במדינות נבחרות,  02/04/2015,  י"ג בניסן תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת תמונת מצב של פעילויות בלתי פורמליות במבשרת ציון המיועדות לילדים מגיל לידה עד גיל 14,  16/03/2015,  כ"ה באדר תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירות מדעיות על שישה נושאים שונים לפעילות בנושא אי־שוויון וחינוך,  17/11/2014,  כ"ד בחשוון תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • ערוץ היוטיוב של היזמה,  28/09/2014,  ד' בתשרי תשע"ה
    פרטים נוספים
 •  
 • שאלון בנושא תכניות המקדמות מעורבות הורים בחינוך,  12/06/2014,  י"ד בסיוון תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירה מדעית בנושא יישוב סכסכים בדרכים חלופיות (ADR) בחינוך - יישומים בתחום החינוך דגמים הנהוגים בעולם ולקחי הפעלתם,  26/05/2014,  כ"ו באייר תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירה מדעית בנושא התארגנויות קולקטיביות של הורים לקשר עם מערכת החינוך ומדיניות מערכת החינוך כלפי התארגנויות אלו,  20/05/2014,  כ' באייר תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לכתיבת סקירה מדעית בנושא דרכי הקשר האפשריות בין הורים לבית הספר של ילדם - והשפעתן על התלמיד המתבגר - הגשת הצעות עד 8.5.2014,  29/04/2014,  כ"ט בניסן תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירה מדעית בנושא מרחק תרבותי וחברתי בין בית הספר להורים והשלכותיו,  27/04/2014,  כ"ז בניסן תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירה מדעית בנושא התארגנויות קולקטיביות של הורים,  20/02/2014,  כ' באדר תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי שני: מורים רבי-אמן כסוכני שיפור במערכת החינוך,  19/02/2014,  י"ט באדר תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: קשרי הורים-מורים בעידן משתנה: מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם,  16/02/2014,  ט"ז באדר תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי ראשון: מורים רבי-אמן כסוכני שיפור במערכת החינוך,  09/01/2014,  ח' בשבט תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • .,  10/12/2013,  ז' בטבת תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירה בנושא מורים רבי-אמן כסוכני שיפור במערכת החינוך,  04/12/2013,  א' בטבת תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא: סקירות מדעיות בנושא הקשר בין בית הספר למשפחה,  28/10/2013,  כ"ד בחשוון תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קשרים בין הגידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך,  12/10/2013,  ח' בחשוון תשע"ד
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא - סקירה מדעית בנושא הקשר בין מצב רגשי-חברתי ובין הישגים לימודיים בבית הספר,  21/07/2013,  י"ד באב תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • פרסום חדש - חינוך לערכים בעולם משתנה: אסופת ניירות דעה,  10/07/2013,  ג' באב תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות
  או הפרעות בהתנהגות - מניעה והתמודדות, בעולם ובישראל, הלכה ומעשה,  10/06/2013,  ב' בתמוז תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: סטנדרטים להערכת כתיבה של תלמידים בכיתה ז',  21/05/2013,  י"ב בסיוון תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא - חוות דעת מבוססות אמפירית בנושא התערבויות טיפוליות,  05/05/2013,  כ"ה באייר תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות,  10/03/2013,  כ"ח באדר תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: צילומי שיעורים כמרכיב בפיתוח מקצועי של מורים,  11/02/2013,  א' באדר תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: התמודדות עם שונות בין תלמידים במערכת החינוך הישראלית,  20/01/2013,  ט' בשבט תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי ראשון בנושא איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?,  09/01/2013,  כ"ז בטבת תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • פרסום חדש - לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים: הצעות לגננות על בסיס ידע מחקרי,  01/01/2013,  י"ט בטבת תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירות בנושא התערבויות טיפוליות בבעיות התנהגות,  26/12/2012,  י"ג בטבת תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם,  20/12/2012,  ז' בטבת תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: בין מחקר לקבלת החלטות בחינוך,  13/12/2012,  כ"ט בכסלו תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא - אתגר השונות - פנייה לציבור העוסקים בחינוך,  02/12/2012,  י"ח בכסלו תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירות בנושא התמודדות עם הטרוגניות במערכת החינוך,  24/09/2012,  ח' בתשרי תשע"ג
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: התערבויות חינוכיות - מניסוי למדיניות,  21/02/2012,  כ"ח בשבט תשע"ב
    פרטים נוספים
 •  
 • פנייה לציבור להגשת ניירות דעה בנושא ערכים במערכת החינוך הישראלית,  25/01/2012,  א' בשבט תשע"ב
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: שפת המקצועות - המאפיינים הלשוניים של תחומי דעת שונים בחטיבת הביניים,  29/12/2011,  ג' בטבת תשע"ב
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: פדגוגיה בעידן המידע,  25/10/2011,  כ"ז בתשרי תשע"ב
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים, הוראת הערבית כשפה זרה שנייה,  13/07/2011,  י"א בתמוז תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי: ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט,  07/07/2011,  ה' בתמוז תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • בין אוריינות לשונית כללית לאוריינות בתחומי הדעת בחטיבת הביניים,  30/06/2011,  כ"ח בסיוון תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון להשקת הספר קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן- ג'),  03/04/2011,  כ"ח באדר ב' תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • הזמנה לכתיבת סקירות מדעיות בנושא הוראת ערבית,  08/03/2011,  ב' באדר ב' תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירות מדעיות בנושא אוריינות לשונית,  24/01/2011,  י"ט בשבט תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי בנושא מאפייני חטיבות הביניים וגיל ההתבגרות,  22/12/2010,  ט"ו בטבת תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא להיות מורה למתמטיקה - כישרון, כישורים והכשרה,  05/12/2010,  כ"ח בכסלו תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא לסקירות מדעיות בנושא הוראת המתמטיקה,  04/10/2010,  כ"ו בתשרי תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • קול קורא למורי מתמטיקה,  21/09/2010,  י"ג בתשרי תשע"א
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון: יחסי גומלין מורה-תלמיד,  10/11/2009,  כ"ג בחשוון תש"ע
    פרטים נוספים
 •  
 • מפגש לימודי בנושא מי ילמד כשחסרים מורים?,  09/09/2009,  כ' באלול תשס"ט
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא סוגיות בבניית אינדיקטורים למערכת החינוך בישראל,  28/12/2008,  א' בטבת תשס"ט
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא בין הלשון המדוברת ללשון הכתובה במצב של דיגלוסיה,  21/02/2008,  ט"ו באדר תשס"ח
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא בין לשון הדיבור ללשון הכתובה - לקראת תלמיד אורייני בישראל,  15/10/2007,  ג' בחשוון תשס"ח
    פרטים נוספים
 •  
 • סמינר קיץ בנושא הערכת אפקטיביות בחינוך,  25/06/2006,  כ"ט בסיוון תשס"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • יום עיון בנושא אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר,  30/11/2005,  כ"ח בחשוון תשס"ו
    פרטים נוספים
 •  
 • סמינר לימודי בנושא מה צריכים לדעת העוסקים במדידה ובהערכה בחינוך?,  12/12/2004,  כ"ט בכסלו תשס"ה
    פרטים נוספים


  חזרה לעמוד קודם
   
  הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר