English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
יום עיון בנושא : שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל 

שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן
כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל

יום שני, י"ט בכסלו תשע"ז, 19 בדצמבר 2016, בשעות 16:00-8:30
מכון ון ליר בירושלים

לצפייה בצילומי ההרצאות מיום העיון

יום העיון סיכם מהלך לימודי שהוביל צוות מומחים שבו חברים: פרופ' לאה אחדות, פרופ' מיכל בלר, מר נועם זוסמן, פרופ' טל ז'רסקי, ד"ר איריס טבק, פרופ' אורלי מנור.

ביום העיון הוצגו תיאור וסיכום של עבודת צוות המומחים בנושאים הבאים:

  •  הפוטנציאל והחשיבות של מחקרי אורך בתחום החינוך בעולם ובישראל
  •  שימוש בנתונים מינהליים למטרות מחקר
  •  איזון בין הגנת הפרטיות לבין הטוב הציבורי שאפשר להפיק ממחקרי אורך

בנוסף, ביום הוצגה סקירה מדעית שצוות המומחים הזמין במסגרת המהלך הלימודי.
כמו כן הייתה בו הרצאת אורח – פרופ' דיוויד קפלן (Prof. David Kaplan) מאוניברסיטת מדיסון שבוויסקונסין.
במושב האחרון הוצגו תובנות והצעות של צוות המומחים בעקבות המהלך הלימודי ודבר משרד החינוך. 
 
למידע נוסף על המהלך הלימודי

לפרטים נוספים: מרַכֵּז המהלך הלימודי: עודד בושריאן, 02-5477675 ; oded.education@academy.ac.il


 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר