English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
יום עיון בנושא 'לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו' 1.11.2016צוות מומחים לנושא 'לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו' קיים יום עיון לסיכום המהלך הלימודי.

לצפייה בצילומי וידאו של ההרצאות לחצו כאן

ביום העיון הוצגו תיאור וסיכום של עבודת צוות המומחים בנושאים הבאים:

  •  'מחר 98' כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי (הציג: פרופ' בני גיגר)
  • חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך – גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות (הציגה: גב' שלומית עמיחי)
  •  מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי (הציגה: גב' אסתר מגן)
  • לימוד מרפורמות בחינוך מדעי בחו"ל (הציג: פרופ' שאול הוכשטיין)
פרופ' ישראל בר-יוסף, יו"ר צוות המומחים, סיכם ביום העיון את ההצעות והתובנות של הצוות.
על דבריהם של חברי צוות המומחים הגיבו קובעי מדיניות בתחום ומומחים מהאקדמיה.
כן הוצגו לאורך היום שלוש סקירות מדעיות שהזמין צוות המומחים במסגרת המהלך הלימודי:
  •  'מחר 98' – הדוח ויישומיו (הציגה: ד"ר שרה קליין)
  •  שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל – בראי התפתחויות  שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך (הציגה: גב' גנית ריכטר)
  • הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל (הציג: פרופ' אבי הופשטיין)
יום העיון כלל גם הרצאת אורחת של פרופ' מרשה לין  (Marcia Linn ) מאוניברסיטת ברקלי.
 
 
 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר