English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
רשימת ועדות

שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן        פרטים נוספים
 
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו        פרטים נוספים
 
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך        פרטים נוספים
 
חינוך בלתי פורמלי        פרטים נוספים
 
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה        פרטים נוספים
 
שפה ואוריינות        פרטים נוספים
 
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך        פרטים נוספים
 
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד        פרטים נוספים
 
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש        פרטים נוספים
 
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות        פרטים נוספים
 
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?        פרטים נוספים
 
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?        פרטים נוספים
 
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית        פרטים נוספים
 
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך        פרטים נוספים
 
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך        פרטים נוספים
 
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך        פרטים נוספים
 
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל        פרטים נוספים
 
מדידה והערכה בחינוך        פרטים נוספים
 
ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך        פרטים נוספים
 
התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21        פרטים נוספים
 


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר