English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
ועדת היגוי
 
תיאור:
ועדת ההיגוי היא המתווה את קווי פעולתה של היזמה, מאשרת את בחירת הנושאים שבהם תעסוק היזמה, אחראית על בחירת חברים לוועדות המומחים השונות ועל הבהרה במצבים של ניגוד עניינים, מופקדת על בחירת שופטים בני-סמכא לתוצרי היזמה ומפקחת על תהליכי השיפוט ועל יישום הערות השופטים במסמך הסופי. מהלכים המוצעים בידי צוות היזמה או חברי ועדותיה השונות מובאים אף הם לאישורה של ועדת ההיגוי.
חברי הוועדה

פרופ' מנחם יערי - יו"ר נשיא (אמריטוס) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  
מר אמיר אלשטיין טבע תעשיות פרמצבטיות  
פרופ' שאול הוכשטיין האוניברסיטה העברית בירושלים  
פרופ' אלכסנדר (אלכס) לובוצקי האוניברסיטה העברית בירושלים  
פרופ' נח לוין-אפשטיין אוניברסיטת תל אביב  
פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב  
פרופ' מייקל פויאר אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון (ארה"ב)  
פרופ' יוחנן פרידמן האוניברסיטה העברית בירושלים  
גב' יהודית שלוי מכון אבני ראשה  
 


 
חברים שביהנו בעבר

גב' רות אוטולנגי משרד החינוך (לשעבר)  
פרופ' גרשון בן-שחר האוניברסיטה העברית בירושלים  
פרופ' בני גיגר מכון ויצמן למדע  
מר אלן הופמן הסוכנות היהודית  
פרופ' דוד הראל מכון ויצמן למדע  
מר אריאל וייס יד הנדיב  
פרופ' משה יוסטמן אוניברסיטת בן גוריון בנגב  
פרופ' יעקב כץ בתוקף תפקידו כמ"מ המדען הראשי, משה"ח  
פרופ' דוד נבו בתוקף תפקידו כמדען הראשי, משה"ח  
פרופ' יצחק סוארי אוניברסיטת תל אביב  
פרופ' נעמה צבר-בן יהושע אוניברסיטת תל אביב  
פרופ' סידני שטראוס בתוקף תפקידו כמדען הראשי, משה"ח  
פרופ' דן שכטמן הטכניון  
 
היזמה זוכרת

פרופ' עדנה אולמן-מרגלית ז"ל האוניברסיטה העברית בירושלים  


חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר