English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
החומרים הנגישים ב"חומרי רקע" נכתבו במענה להזמנת היזמה וועדותיה, ושימשו חומר רקע לעבודתן.
חומרי הרקע מונגשים כשירות לציבור בשם המחברים ובאחריותם.


מיין לפי

סקירה מדעית בנושא: מיפוי מאגרי מידע בישראל בתחום החינוך 12/2016
תחום: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
מחבר: ד"ר עמליה רן וד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע, מרכז המידע, מכון מופ"ת
  פתח קובץ

סקירה מדעית בנושא: מחר 98 - הדוח ויישומיו 10/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: ד"ר שרה קליין
  פתח קובץ

סקירה מדעית בנושא 'הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל' 10/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: ד"ר דניאל שפרלינג, פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית בנושא 'שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל – בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך 10/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: גב' גנית ריכטר וד"ר דפנה רבן
  פתח קובץ

מחר 98 - דו"ח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי 08/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: משרד החינוך
  פתח קובץ

מרכזי מורים אזוריים- דוח הוועדה לגיבוש עקרונות להקמת מרכזי מורים אזוריים ולהפעלתם (טיוטה), 1997. 08/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: משרד החינוך
  פתח קובץ

מיפוי ראשוני לסקירה מדעית בנושא 'מחר 98' – הדוח ויישומיו 05/2016
תחום: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מחבר: ד"ר שרה קליין
  פתח קובץ

תקצוב חינוך בישראל – רקע היסטורי 03/2016
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: מר נחום בלס
  פתח קובץ

סקירה מדעית: מגמות של בידול או שילוב בסביבת המגורים על בסיס מיצב חברתי כלכלי של התלמידים בבית הספר 12/2015
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: פרופ' אודרי-אדי רקח, ד"ר יעל גרינשטיין וגב' חנה בהק
  פתח קובץ

סקירה מדעית: חינוך לגיל הרך כמנוף לצמצום אי שוויון: מחקר, מדיניות ופרקטיקה 12/2015
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: ד"ר סמדר מושל
  פתח קובץ

סקירה מדעית: קשרים בין אקלים הכיתה ובית הספר, היבטים חברתיים־כלכליים ואי־שוויון וזיקתם להישגים בלימודים 12/2015
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: דר' רות ברקוביץ', גב' הדס מור ופרופ' רון א. אסטור
  פתח קובץ

סקירה מדעית: מגמות בהשקעת משאבים בחינוך לפי מעמד חברתי ־ כלכלי: השקעה ציבורית (ממשלתית ומקומית), השקעה של המגזר השלישי והשקעה של משקי בית 12/2015
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: מר נחום בלס
  פתח קובץ

מגמות בהשקעת משאבים בחינוך לפי מעמד חברתי ־ כלכלי: השקעה ציבורית (ממשלתית ומקומית), השקעה של המגזר השלישי והשקעה של משקי בית 12/2015
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מחבר: נחום בלס
  פתח קובץ

דוגמאות לחינוך בלתי פורמלי במוזיאונים, ספריות וארגוני ספורט ומוזיקה 11/2015
תחום: חינוך בלתי פורמלי
מחבר: איתי ארצי
  פתח קובץ

סקירה מדעית: החינוך הבלתי פורמלי בגרמניה, בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה 10/2015
תחום: חינוך בלתי פורמלי
מחבר: זהבית גרוס ומירי גולדרט
  פתח קובץ

חינוך בלתי פורמלי לילדים ונוער במבשרת ציון 09/2015
תחום: חינוך בלתי פורמלי
מחבר: צופיה חברוני
  פתח קובץ

פער המעורבות: ניעוּת חברתית ופעילות חוץ-קוריקולרית בקרב נוער אמריקני 03/2015
תחום: חינוך בלתי פורמלי
מחבר: איתי ארצי
  פתח קובץ

יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות (ADR) – יישומים בתחום חינוך: דגמים הנהוגים בעולם ולקחי הפעלתם 01/2015
תחום: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
מחבר: ליאור קלעי שהין ועמרי גפן
  פתח קובץ

סקירה מדעית: דרכי הקשר האפשריות בין הורים לבית הספר של ילדים והשפעתן על התלמיד המתבגר 09/2014
תחום: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
מחבר: ד"ר יעל עפרים
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הידע הקיים על קשרים מועילים בין בתי ספר למשפחות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועל תכניות התערבות המפתחות קשרים אלה 08/2014
תחום: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
מחבר: חוה גרינספלד, רעיה אלון ודבורה פלדמן
  פתח קובץ

סקירה מדעית: שימושים בערוצי תקשורת חדשים: איסוף נתונים מבעלי עניין - מורים והורים 05/2014
תחום: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
מחבר: ד"ר גילה קורץ
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הבסיסים המשפטיים למערכות היחסים בין בית-הספר לבין הורי התלמידים במדינות שונות והשלכותיהם על חובות הצדדים, זכויות וסמכויותיהם 05/2014
תחום: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
מחבר: עו"ד צביה שיר
  פתח קובץ

נייר רקע בנושא תוכניות מצוינות וסטנדרטים למורים מנוסים 04/2014
תחום: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מחבר: איתי ארצי
  פתח קובץ

מורים בחזית: לומדים להנהיג 02/2014
תחום: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מחבר: אן ליברמן
  פתח קובץ

תקציר סקירה: מורים רבי-אמן מנהיגים 01/2014
תחום: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מחבר: ד"ר יעל עופרים
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הקשר בין מצב רגשי חברתי ובין הישגים בלימודים של תלמידי בית הספר 12/2013
תחום: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחבר: דפנה הדר-פקר
  פתח קובץ

קישורים לצילומי וידאו ולמצגות מהמפגש הלימודי בנושא אי שוויון וחינוך שהתקיים ב- 12/2013
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך   פתח קובץ

חוברת חומרי רקע שהוכנה לקראת מפגש לימודי בנושא אי שוויון וחינוך: קשרים בין הגידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהשגים בחינוך 12/2013
תחום: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך   פתח קובץ

סקירה מדעית: הידע הקיים על תכניות מניעה וטיפול יעילות ומועילות בבעיות של התנהגות מפריעה אצל תלמידים 10/2013
תחום: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
מחבר: גבריאל בוקובזה
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הממשק בין מערכת החינוך למשפחות עם ילדים בעלי בעיות או הפרעות התנהגות (באנגלית) 07/2013
תחום: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
מחבר: אביגיל גבירץ
  פתח קובץ

חינוך לערכים בעולם משתנה - אסופת ניירות דעה 07/2013
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: עפרה ברנדס, רעות יששכר
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: אילו מענים מציעות מערכות חינוך במדינות נבחרות לאתגר השונות בין תלמידים? 06/2013
תחום: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחבר: לילך גרינפלד יונה
  פתח קובץ

סקירה מדעית: ביחד או לחוד? גישות סותרות, שונות, או פשוט משלימות? 06/2013
תחום: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחבר: ליאורה לינצ'בסקי
  פתח קובץ

סקירה מדעית: מה ידוע על מודלים חינוכיים מיטביים להתמודדות מערכתית או מקומית עם שונות תלמידים? 06/2013
תחום: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחבר: יהודית דורי, זהבית כהן
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הידע הקיים על התנהגות מפריעה בקרב תלמידים במערכת החינוך 06/2013
תחום: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
מחבר: גבריאל בוקובזה
  פתח קובץ

חומרי רקע: מפגש ראשון בנושא איך מורים לומדים מצילומי שיעורים 01/2013
תחום: איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מחבר: סרגיי טלנקר
  פתח קובץ
פרטים נוספים

לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים: הצעות לגננות על בסיס ידע מחקרי (ערבית) 01/2013
מחבר: עינת שופר אנגלהרד
  פתח קובץ
פרטים נוספים

לקראת חינוך מיטבי בגן הילדים: הצעות לגננות על בסיס ידע מחקרי (עברית) 01/2013
מחבר: עינת שופר אנגלהרד
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם בשכבות גיל שונות 01/2013
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: גלית בן-צבי, לאה חיים
  פתח קובץ

מסמך יסוד: הוועדה לנושא מערכת חינוך לכול - ולכל אחד 07/2012
תחום: מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחבר: נעמי מנדל לוי
  פתח קובץ

סקירה מדעית: ארגון לימודים מחודש ושינוי דגשים לימודיים 06/2012
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: מאיה צוקרמן
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: חינוך לאתיקה ומוסר על פי תכניות הלימודים בישראל 05/2012
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: אריאל שריד
  פתח קובץ

סקירה מדעית: שילוב תכנים ומיומנויות בהוראה ולמידה של היסטוריה ופילוסופיה בחינוך הממלכתי 05/2012
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: יהושע מטיאש
  פתח קובץ

הצעה ללימודים במסלול בוגר (תואר ראשון) במתמטיקה והוראתה במכללות ובאוניברסיטאות 04/2012
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: הגר גל, רז קופרמן
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: הטמעת הידע הקיים על התפתחותם של ילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז ועל דרכי הטיפול בהם במערכת החינוך 04/2012
תחום: התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
מחבר: מיכל סיפרפאל
  פתח קובץ

סקירה מדעית: התנאים הנדרשים לרכישת שפות והוראתן 03/2012
תחום: הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
מחבר: דבורה דובינר
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אוריינות מתמטית 02/2012
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: עדו גל
  פתח קובץ

סקירה מדעית: הכישורים המעצבים את התפקודים האורייניים בגיל ההתבגרות 12/2011
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: גלית בן-צבי, לירון פרימור
  פתח קובץ

שפת המקצועות: ידע לשוני וביטויו במקצועות לימוד שונים בחטיבת הביניים 10/2011
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: זהר לבנת, אסתר כהן
  פתח קובץ

סקירה מדעית: חומרי הלימוד להוראת הערבית והתאמתם לתכנית הלימודים 08/2011
תחום: הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
מחבר: יאיר אור
  פתח קובץ

סקירה מדעית: קהילות מורים לומדות 05/2011
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: אביבית בלנגה, גבי לנדלר-פרדו, מדין שחר
  פתח קובץ

אינדיקטורים ומגמות מרכזיות בהוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה, 2009-1995 05/2011
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: דוד מעגן
  פתח קובץ

מצגת - היבטים מתמטיים בהכשרת מורים - פרוייקט קליין 05/2011
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: מישל ארטיג
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: מערכי הערכה והישגי תלמידים באוריינות לשונית בחטיבות הביניים 03/2011
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: ענת בן-סימון
  פתח קובץ

סקירה מדעית: חטיבות ביניים - מאפיינים ואתגרים 03/2011
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: אודרי אדי-רקח, הדר בירן, שירה פרידמן-גולדברג
  פתח קובץ

מצגת - ידיעת מתמטיקה טוב מספיק כדי ללמדה 02/2011
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: דבורה בול
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: העברה, משכי למידה ו-IQWST 02/2011
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: דוד פורטס
  פתח קובץ
פרטים נוספים

הידע המתמטי הדרוש למורים למתמטיקה בביה"ס העל יסודי וההכשרה המתאימה לפיתוחו 02/2011
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: ד"ר ניצה כהן
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: שילובי תכנים ומיומנויות בהוראה ולמידה של מדעי הטבע 01/2011
תחום: מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
מחבר: שרה קליין
  פתח קובץ

חומרי רקע לערב עיון בנושא: הידע המתמטי הדרוש למורים למתמטיקה בבית הספר העל-יסודי
וההכשרה המאימה לפיתוח ידע זה
01/2011
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?   פתח קובץ

סקירה מדעית: מעורבות הורים בתכניות התערבות ממוקדות משפחה עבור ילדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים 09/2010
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: שרה אינגבר ואתי דרומי
  פתח קובץ

מצגת - הידע הדרוש למורי המתמטיקה 08/2010
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: נצה מובשוביץ הדר
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: יחסי משפחה-מערכת החינוך בגיל הרך מנקודת מבט היסטורית 08/2010
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: קלודי טל ותמר בר
  פתח קובץ

המשפחה ומערכת החינוך: יחסי הורים – ילדים – מדינה - סקירה מוזמנת 08/2010
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: חגית ברסטל-גינת
  פתח קובץ

סקירה מדעית: יחסי משפחה- מסגרות חינוכיות בראייה רב תרבותית 08/2010
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: דורית רואר-סטריאר
  פתח קובץ

מסמך יסוד: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה? 04/2010
תחום: מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
מחבר: יהושע רוזנברג
  פתח קובץ

סקירה מדעית: יחסי בית ספר הורים בישראל 03/2010
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: יצחק פרידמן
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים אפקטיביים במערכת החינוך 02/2010
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: חגי קופרמינץ
  פתח קובץ

סקירה מדעית: לקראת הבנת הקשר בין דיגלוסיה לבין אוריינות 04/2009
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: ג'ון מייהיל
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לנושא פערים ואי-שוויון במערכות החינוך 01/2009
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: נחום בלס
  פתח קובץ

הערות לסקירה: אינדיקטורים לפערים ושוויון הזדמנויות 01/2009
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: חיים אדלר
  פתח קובץ

סקירה מדעית: שימוש באינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות -מבחני ההישגים במיצ"ב 12/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: סורל קאהן
  פתח קובץ

מצגת: אינדיקטורים במערכת החינוך - על מה שבין "הכול" לבין "לא כלום" 12/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה)
  פתח קובץ
פרטים נוספים

סקירה מדעית: על מדדי שוויון הזדמנויות בחינוך בישראל 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: ז'ק סילבר
  פתח קובץ

סיכום התמחות בנושא פיתוח אוריינות לגיל הרך - דוח מוזמן 11/2008
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: דורית ארם
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לאוכלוסיית התלמידים המחוננים במערכת החינוך 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: ענבל שני
  פתח קובץ

תגובה לסקירה: אינדיקטורים למחוננים 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: שלומית רחמל
  פתח קובץ

אינדיקטורים למחוננים - תגובת המחברת להערות על הסקירה 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: ענבל שני
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים למדידת מצב הילד במערכת החינוך 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: אשר בן-אריה
  פתח קובץ

תגובה לסקירה: שימוש באינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות - מבחני ההישגים במיצ"ב 11/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה)
  פתח קובץ
פרטים נוספים

מסמך יסוד: קשרי משפחה-מסגרת חינוך 10/2008
תחום: חינוך בגיל הרך (גן-ג')
מחבר: דבורה פריד
  פתח קובץ

תגובה לסקירה: על השימוש במדדים חינוכיים להתוויית מדיניות ולקבלת החלטות - מבחני מיצ"ב 10/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: הנרי בראון
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים למצב החינוך המדעי והטכנולוגי בישראל 08/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: רות זוזובסקי, רפי נחמיאס
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים תהליכיים בחינוך ציבורי 08/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: אדם ניר
  פתח קובץ

סקירה מדעית: אינדיקטורים הנוגעים לנושא מורים והוראה במערכות החינוך 05/2008
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: נחום בלס
  פתח קובץ

דף מידע: מיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח – הוראת השפה הערבית 02/2008
תחום: שפה ואוריינות
מחבר: חברי הוועדה
  פתח קובץ

דוח מחקר:
האם להתערבות לטיפוח מצוינות בגיל ההתבגרות השלכות ארוכות-טווח על התפתחות המשתתפים?
01/2008
מחבר: משה ישראלאשוילי, אודרי אדי-רקח
  פתח קובץ
פרטים נוספים

דוח: דיווח מכינוס מדעי בנושא פיתוח ושימוש במאגרי נתונים 10/2007
תחום: רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
מחבר: אנליה שלוסר
  פתח קובץ
פרטים נוספים

דוח מחקר:
מקדמי מצוינות בחינוך – פיתוח ומחקר של מודל להכשרה ולהפעלה
06/2007
מחבר: בת שבע אלון, זהבה שרץ
  פתח קובץ
פרטים נוספיםחזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר