English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר

 - בסתיו תשס"ה (2005) קיימה היזמה יום עיון בנושא "אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר", לחוקרים ולמעורבים בעשייה בתחום. תכנית היום, המצגות ופרטים על המשתתפים נגישים ב"חדשות ואירועים".
- פורסם קול קורא להצעות מחקר, ולאחר שיפוט ההצעות שהוגשו, ניתנו שני מענקים למחקרים אלה:
* "מקדמי מצוינות בחינוך – פיתוח ומחקר של מודל להכשרה ולהפעלה", פרופ' בת שבע אלון וד"ר זהבה שרץ, ממכון ויצמן למדע.
* "האם להתערבות לטיפוח מצוינות בגיל ההתבגרות השלכות ארוכות-טווח על התפתחות המשתתפים? מחקר הערכה רטרוספקטיבי", פרופ' משה ישראלאשוילי וד"ר אודרי אדי-רקח, מאוניברסיטת תל אביב.
דוחות המחקר נגישים ב"חומרי רקע".
תקצירים מקוונים באנגלית נגישים באתר, בלשונית האנגלית.
 
- היזמה פועלת עם מנהלת האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשה"ח לבניית דגם של בסיס נתונים שישרת את האגף ויחידות אחרות במשרד החינוך, ויעמוד לרשות אנשי מחקר.

 
 
 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר