English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
חינוך בגיל הרך (גן-ג')

בשיחות של ועדת ההיגוי עם בכירים במשרד החינוך הודגשה חשיבותו של החינוך בגיל הרך. היזמה בחרה לפעול בתחום זה משתי סיבות: א) בתחום זה מתקיים בארץ שילוב חשוב בין יכולת מחקרית ובין יכולת מעשית גבוהה ב) מחקר ענֵף מתנהל בסוגיה זו בעולם כולו.
מאז כינון היזמה פעלו בתחום זה כמה ועדות מומחים:

ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך (מסמך מסכם הושלם באביב 2007) 
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך (מסמך מסכם הושלם באביב 2008)
• קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך וזיקתם להתפתוח התלמיד ולהצלחתו במערכת החינוך (מסמך מסכם הושלם באביב 2011)

 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר