English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
חינוך בלתי פורמלי

 
 פרסומים הם תוצרים שעברו שיפוט עמיתים, חומרי רקע מונגשים בשם המחברים ובאחריותם
 
ועדת ההיגוי של היזמה למחקר יישומי בחינוך נענתה לפנייה חיצונית והקימה צוות מומחים להובלת תהליך לימודי בנושא החינוך הבלתי פורמלי בישראל. מטרות המהלך היו:
 
1) היכרות עיונית עם התחום
2) היכרות ראשונית עם העשייה והעושים בפועל בישראל
3) הבנה של דרכי עשייה (בישראל ומחוץ לה), כאלה שמחקר מצא כי הן מועילות לקידום מטרות חברתיות, לימודיות או אחרות.

בראש צוות המומחים עמד פרופ' שלמה רומי מאוניברסיטת בר אילן.
 
המושג 'חינוך בלתי פורמלי' הוא שער לעולם רחב של מטרות, ארגונים, דרכי פעולה, קהלי יעד ושחקנים. חוקרים שונים מגדירים באופנים שונים את השדה העשיר והרחב הזה, ויש טווח ההגדרות רחב שנע בין כל סוג של למידה המתרחשת בחיים לבין פעילות חינוכית ספציפית המיועדת לקהל מסוים ומאופיינת במטרות ויעדים מוגדרים (למשל השתתפות בתנועת נוער או לימוד כישורי מחשב בגיל השלישי). בהתאם לעושר המטרות והצרכים השונים של קהלי יעד מגוונים זוהי גם זירה מרובת שחקנים ומטבעה חסרה שלטון מרכזי. השחקנים המרכזיים בשדה הבלתי פורמלי הם משרדי הממשלה, רשויות השלטון המקומי, קרנות ועמותות הפועלות במגזר השלישי, המגזר העסקי והמגזר הפרטי.

מסורת של חינוך בלתי פורמלי קיימת בישראל עוד מלפני קום המדינה. במהלך השנים הלך החינוך הבלתי פורמלי והתגוון – במטרות ובדרכי פעולה – במקביל לשינויים בחברה, בתרבות הפנאי, בצרכים ובאורחות החיים.
 
מהלך הלימוד של צוות המומחים נפרש על פני שנה במטרה למפות לפחות חלק מן הפעילות הענפה המתרחשת בשטח וכן על מנת ליצור תשתית מושגית ואמפירית. תהליך הלמידה התתבסס על מספר סדנאות בהשתתפות אנשי אקדמיה מובילים ומומחים בעשייה בתחום, וכן על סקירות של ספרות מדעית. דוח מהפעילות נכתב עם תום המפגשים והונגש לציבור הרחב.
 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר