English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
צוות מומחים בנושא התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות

 
צוות מומחים בראשותו של פרופסור רמי בנבנישתי מאוניברסיטת בר אילן הוקם בעקבות פנייה מן השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) במשרד החינוך. מטרת הצוות הייתה להרחיב ולהעמיק את הידע העומד לרשות אנשי המקצוע בנושא ההתערבויות הטיפוליות בילדים הסובלים מבעיות התנהגות או מהפרעות התנהגות, תוך בחינה מחקרית, נתמכת-ראיות, של הצלחת התערבויות שונות ויעילותן. הצוות החל לפעול בנובמבר 2012, וערך מפגשי למידה משותפים של חוקרים ואנשי מקצוע. באביב 2013 הופק מסמך המסכם את הפעילות.

השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך אמוּן על הענקת ייעוץ ושירותים פסיכולוגיים חינוכיים לתלמידים, הורים ואנשי חינוך ועל סיוע להנהלת המשרד בעיצוב מדיניות המקדמת בריאות נפשית ואווירה חינוכית במוסדות החינוך בארץ. בעשורים האחרונים חלו בישראל שינויים חברתיים וכלכליים אשר גרמו (בין השאר) לירידה בביטחון התעסוקתי וביציבות המסגרות המשפחתיות, לעלייה באלימות (על ידי ילדים ונגדם), בחשיפת ילדים אליה ולעלייה כללית בהיחשפות ילדים להתנהגויות העלולות לסכן אותם. כל אלה מציבים בפני שפ"י אתגרים גדלים והולכים, ומצריכים הרחבה משמעותית של ההתערבות הטיפולית בילדים הסובלים מהפרעות התנהגות או מבעיות התנהגות.

בתגובה לפניית שפ"י ועל מנת לספק את תשומות הידע מגובֶּה-המחקר והעדכני ביותר, כינסה היזמה למחקר יישומי בחינוך צוות של מומחים מתחומי הפסיכולוגיה, הקרימינולוגיה, הרווחה והחינוך. צוות זה הזמין ובחן סקירות מדעיות, קיים מפגשים לימודיים והכין דיווח ממפגשים אלו. הצוות פעל בשיתוף אנשי שפ"י ובכירים מיחידות נוספות של משרד החינוך ותוך התייחסות לנושאים העולים "מן השטח". במסגרת עבודתו הזמין הצוות סקירות מדעיות, קיים מפגשים לימודיים והכין עליהם דיווח, זאת על מנת לאתר, לזהות ולהגדיר את סוגי ההתערבויות היעילות ביותר, את קהל היעד שלהן ואת התנאים המיטביים להפעלתן.

את הצוות ריכז מר עודד בושריאן.
 חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר