English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש

 פרסומים הם תוצרים שעברו שיפוט עמיתים, חומרי רקע מונגשים בשם המחברים ובאחריותם
 
ועדת מומחים בראשותו של פרופסור (אמריטוס) מנחם יערי מהאוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה במענה לפניית מנכ"ל משרד החינוך. הוועדה החלה את עבודתה בראשית 2011. בחורף 2014 פורסם מסמך המסכם את עבודתה: חינוך לחברה של תרבות ודעת: תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן.
 
הוועדה עסקה בהתאמתו של מערך ההוראה-למידה במדינת ישראל לתנאים ולדרישות שיחולו על העשייה החינוכית בדור הבא.
 
המעשה החינוכי, בעולם ובישראל, הוא מכלול רב-רכיבים ורב-היבטים. הרכיב "הקלסי", שבדורות קודמים היה למעשה מזוהה עם העשייה החינוכית כולה, הוא ההוראה (teaching) ובבואתה בצד המקבל, הלוא היא הלמידה (learning). במרוצת הזמן זוהו הרכיבים הנוספים, כגון הנחלת ערכים, הנחלת הליכות ועוד, אך ההוראה והלמידה נותרו במרכזה של העשייה החינוכית. במהלך מאה השנים האחרונות הפכו תהליכי ההוראה והלמידה למושא של מחקר ובדיקה מדעית נסמכת-ראיות. אחד הנושאים שזכו לחקר ולבדיקה הוא נושא התאמתה של ההוראה – והלמידה בעקבותיה – לסביבה המשתנה תדיר שבה היא מתבצעת. ברי כי, לגבי הדור המצטרף היום למעגל צרכני החינוך, מאפייני הסביבה שבתוכה יעשו את חינוכם יהיו שונים מאוד מאלה שהדורות הקודמים עמדו מולם. המדובר הוא במאפיינים התפתחותיים, חברתיים, סביבתיים, טכנולוגיים ואף פוליטיים. גם הצרכים שמערכת החינוך תידרש לענות עליהם יהיו שונים מבעבר. לכל השינויים האלה ראוי שהמערכת האמונה על ההוראה והלמידה תקדים ותיערך. מנכ"ל משרד החינוך, הד"ר שמשון שושני, פנה אפוא אל היזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה למדעים בבקשה כי זו תכונן ועדת מומחים לביצוע בדיקה נסמכת-מחקר של הסוגיה. ממצאיה של ועדה זו. הוועדה פעלה כאמור בשנים 2014-2011, והמלצותיה הועמדו לרשות העוסקים בהתאמתו של מערך החינוך בישראל לאתגרי הדור הבא.
 
עד סוף דצמבר 2012 ריכזה גב' עפרה ברנדס את פעילות הוועדה, ומינואר 2013 ריכז אותה ד"ר עמנואל שטראוס.חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר