English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?

 פרסומים הם תוצרים שעברו שיפוט עמיתים, חומרי רקע מונגשים בשם המחברים ובאחריותם
ועדת מומחים בראשותו של פרופסור (אמריטוס) חנוך גוטפרוינד מהאוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה במענה לפניית משרד החינוך, במטרה ללמוד את הנושא מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה? הוועדה החלה את עבודתה באפריל 2010, ובאפריל 2012 פרסמה מסמך המסכם את עבודתה.

החינוך המתמטי, שהוא כלי יישומי בסיסי ותחום תרבות בפני עצמו, נתפש כמרכיב יסודי באיכות החינוך שמדינה מספקת לאזרחיה. מחקרים שנערכו בעשור האחרון הצביעו על כך שיותר מגורמים אחרים בחינוך – בית הספר או תכנית הלימודים למשל – המורה הוא הגורם המשפיע ביותר על הישגי התלמידים.

הנהגת משרד החינוך מעוניינת בקידום החינוך המתמטי, ולכן פנתה אל האקדמיה בבקשה שהיזמה תקים ועדת מומחים שתבחן מהו הידע הדרוש למורי המתמטיקה בחינוך העל-יסודי. קרן יד הנדיב תמכה אף היא בהתקשרות משרד החינוך עם האקדמיה למטרה זו. הוועדה התעדכנה במצב המחקר המדעי בַּנושא בארץ ובעולם, למדה מניסיונם של אנשי המקצוע בתחום, ניתחה את מרכיבי הידע השונים ואת מידת נחיצותם, סיכמה את מסקנותיה, והמליצה על מדיניות שעשויה לשפר את הישגי התלמידים.

ועדת המומחים, בראשות פרופ' גוטפרוינד, כללה חוקרים מתחומים שונים וכן מורים למתמטיקה. חברי הוועדה פעלו במסגרתה בהתנדבות. הוועדה התכנסה לישיבתה הראשונה באביב תש"ע (2010). במהלך עבודתה הזמינה הוועדה סקירות מדעיות, קיימה ימי עיון פתוחים לציבור, וניסחה מסמך מסכם על דעת כל חבריה. לאחר שעבר שיפוט עמיתים, נמסר המסמך להנהלת משרד החינוך והונגש לציבור באתר היזמה באביב תשע"ב (אפריל 2012).
 
 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר