English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
מדידה והערכה בחינוך

 פרסומים הם תוצרים שעברו שיפוט עמיתים, חומרי רקע מונגשים בשם המחברים ובאחריותם
 
בתחילת פעילותה של היזמה (בשנת 2004) קבעה ועדת ההיגוי שתחום המדידה וההערכה בחינוך הוא תחום תשתיתי למחקר מוכוון-עשייה בחינוך וחיוני למקבלי החלטות ומעצבי מדיניות, ולכן היזמה תפעל בו.

היזמה קיימה שתי פעילויות בתחום:
ועדת מומחים לנושא מדידה והערכה בחינוך התחילה את פעילותה כוועדת סמינר לימודי:
הוועדה קיימה בכסלו ובשבט תשס"ה (דצמבר 2004, ינואר 2005) שני ימי עיון בנושא "מה צריכים לדעת העוסקים במדידה ובהערכה בחינוך?" בסמינר השתתפו – כמציגים וכשומעים – חוקרים, מקבלי החלטות ואנשי מקצוע בתחום. 
תכנית היום, חומרי הרקע ומצגות מימי העיון נגישים ב"חדשות ואירועים".
בהמשך עבודתה למדה הוועדה את הנושא, וסיכמה את דיוניה במסמך "הצעה למסגרת לתכניות לימודים ולפיתוח מקצועי – מדידה והערכה בחינוך". ההצעה פורסמה בסתיו תשס"ה (2005), ונידונה בפורום משותף עם המל"ג ובכירים ממשה"ח ומראמ"ה. המסמך נגיש בחומרי רקע ותורגם גם לערבית ולאנגלית.
 
בקיץ תשס"ו (2006) קיימה היזמה קורס קיץ בן שבוע עם פרופסור רוברט בורוש (Robert Boruch) מאוניברסיטת פנסילווניה בנושא Evaluating Effectiveness in Education. הקורס נועד למי שמלמדים את הנושא במוסדות אקדמיים, לאנשי הראמ"ה ומשרד החינוך (לשכת המדען הראשי) ולמומחים בהערכת תכניות המשרתים גם את מערכת החינוך.

עם הקמת ראמ"ה החליטה ועדה ההיגוי שבשנים הקרובות לא תידרש היזמה שוב לנושא זה אלא במענה לפנייה של ראמ"ה.
 
 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר