English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
שפה ואוריינות

 פרסומים הם תוצרים שעברו שיפוט עמיתים, חומרי רקע מונגשים בשם המחברים ובאחריותם
 
ועדת מומחים בראשותה של פרופ' (אמריטוס) עלית אולשטיין מהאוניברסיטה העברית עוסקת בתחום שפה ואוריינות. הוועדה הוקמה באביב תשס"ו (2006) ועד אביב תשס"ח (2008) עמדה בראשה פרופ' (אמריטוס) רות ברמן מאוניברסיטת תל אביב. 
ועדת מומחים זו הוקמה במענה לבקשה של הנהלת משרד החינוך, כדי שתשמש כתובת נענית ומטרימה לצרכים של משרד החינוך בתחום. הוועדה פעלה לקידום הידע בנושא במגוון דרכים ובהן איסוף ידע מחקרי עדכני באמצעות סקירות מדעיות, ימי עיון, סדנאות ומפגשים לימודיים שונים תוך שהיא מקיימת קשרים מתמשכים עם המפקחים האחראים במשרד החינוך על הוראת העברית והערבית (כשפות אם). פעילויות אלו סוכמו בדוחות שונים שפרסמה הוועדה.
בשנים הראשונות לעבודתה התמקדה הוועדה בביטוי העיקרי של השפה הבית-ספרית – השפה הכתובה בכלל, ובמקרה של הפער הקיים בערבית בין השפה הדבורה לכתובה בפרט. הוועדה הובילה גם מיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח להוראת הערבית כשפת אם, בהנחייתה של חברת הוועדה פרופ' אלינור סאיג'-חדאד.
בראשית תש"ע (סוף 2009) נרתמה הוועדה ללוות את פעילות יד הנדיב שמטרתה שיפור האוריינות הלשונית בחטיבות הביניים. כדי לענות על צורכי הקרן הורחבה הוועדה והצטרפו אליה מומחים נוספים מתחומים רלוונטיים. הוועדה מיקדה את דיוניה בשיפור ההוראה והלמידה של אוריינות לשונית בחטיבת הביניים ובאתגרים הייחודיים בהתפתחות כישורי האוריינות בשכבת הגיל הזאת. הוועדה בנתה מסגרת תאורטית רחבה לדיון בנושא, ומתוכה ביקשה ללמוד על התפתחות השפה המאוחרת, הישגי תלמידים, סביבת הלימודים שמציעה חטיבת הביניים ואפשרויות התערבות בשכבת הגיל הזאת.
הוועדה ליוותה את פעילות יד הנדיב עד סוף 2012, ובמהלך 2013 היא הפיקה לקחים משנות פעילותה בממשק שבין חוקרים ומחקר, מקבלי החלטות, קרנות ואנשי שדה. ממצאיה פורסמו באביב תשע"ג בחוברת קשרי חוקרים-מקבלי החלטות - לקחים מעבודתה של ועדת מומחים לשפה ואוריינות.  
 
 
עד סוף נובמבר 2009 ריכזה את הוועדה גב' רעות ימין, ומדצמבר 2009 ריכז אותה מר איתי פולק.

 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר