English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית

סיכויים וסיכונים בשינוי אפשרי בהוראת ערבית במערכת החינוך העברית: בין 'ערבית ספרותית' ל'ערבית מדוברת': במענה לפנייה של יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, הוקם צוות מומחים שעסק בשינויים אפשריים בהוראת הערבית בחינוך העברי. בראש הצוות עמדה פרופ' אלה לנדאו-טסרון מהאוניברסיטה העברית. הצוות פעל בזיקה לוועדת התחום בנושא שפה ואוריינות.
 
הצוות, בהתייעצות עם משה"ח, העלה סוגיות רלוונטיות לדיון, והזמין בהן סקירות מדעיות. על בסיס זה כינס הצוות סדרת מפגשים לימודיים שבהם השתתפו חוקרים מתחומים שונים, אנשי מקצוע, ובעלי עניין אחרים. מפגשים אלה נועדו לשמש תשתית לעיצוב מדיניות משופרת בתחום.
 
הצוות החל את פעילותו בחורף תשע"א (2010), ובאביב תשע"ב (2012) פרסם את הדוח "הוראת ערבית מניין ולאן" שמסכם את הידע שנאסף. הדוח וחומרים אחרים נגישים באתר היזמה.
 
מרכז הצוות היה מר גיא רון-גלבוע.

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר